FANDOM


Strategoi (literally "generals") are a type of Automaton in the Hekastos Allotrioi Barbaros Esti universe specific to the Arche Hellenike. The Strategoi are as their name would indicate are a class of advanced android automatons with the ability to formulate strategies.

The forerunner of the Strategoi is Kallistrata Pellaia, although Kallistrata's classification as a Strategos is a bit ambiguous since Kallistrata isn't fully mechanic having a functional human brain as a part of the thinking core, and the purely machine Strategoi only became a phenomenon after the unification of Meizotere Hellas under the Arche Hellenike. After the unification of Meizotere Hellas and the formation of the Phrontisterion of Meizon Pella did the development of highly capable Automatons began, and soon came the wholly mechanical ranks of the highly intelligent automatons. The first generation these automatons were dubbed the Proteroi, while the later generations were classified as Deuteroi, Triteroi, and the Epigonoi.

Strategoi
The Proteroi: Kallistrata Pellaia, Ploutarche Sikyonia, Kallisto Syrakousia, Philomache Baktriana, Theophania Byzantinia, Arete Thebais
The Deuteroi: Hellanike Demetris, Eurynome Poleopoieta Megalopolita, Phthia Aigaia, Kalliphana Pergamena, Heliodora Halikarnassis
The Triteroi: Cheilon Lakonios, Epicharis Keraunophora Alexandreiana, Leukothea Mytilenaia, Polyperchon Thessalonikeus
The Epigonoi: Eumenes Tarantinos, Tyche Memphita, Xenotima Chersonesia Taure, Demophile Antiochis, Pyrrha Babylonia, Lanassa Seleukis, Philotas Korinthios Strategis Epiphana Megale, Sosistratos/Sosistrate Kypriakos, Euphrosyne Kyrenaia, Pleistodike Rhodia, Phylagoras Megistos Massaliotes, Diophantos Delphikos, Thrasyboulos Chalkideus, Artemidora, Gyne Sideris